Прогресивен данък

Прогресивният данък е данък нарастващ с нарастване на дохода, такъв е данъка върху доходите на физическите лица в България до началото на 2008 година. Самият термин прогресивен или нарастващ данък може да се използва за всякакъв тип данъци. Често се свързва именно с данъците върху доходите, където лицата получаващи по-високи доходи заплащат по по-висок процент за този данък в сравнение с тези с по-малки доходи. Обратни на прогресивните данъци са регресивните или намаляващи данъци, където данъчната ставка намалява с намаляването на данъчната основа върху, която се изчислява данъка. Прогресивните данъци ограничават социалното разслоение на лицата с по-ниски доходи, от тези с по-високи.

Ранни защитници
Идеята за прогресивен данък върху доходите намира поддръжка сред икономисти и политически мислители от много различни идеологии, простиращи се от Адам Смит до Карл Маркс. Днес за източник на съвременните принципи на облагане с прогресивен данък се възприема Адам Смит.