Данъци

Данъкът е невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата, елемент на бюджетния приход, който в едно с другите приходи се разпределя за посрещане на обществените потребности. Налага се на определени групи обекти или лица (недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.) и при липса на доброволно плащане се събира принудително от имуществото на данъчно задължените лица.

Видове данъци

Според обекта

Лични данъци - данъкът се дължи от определена категория от лица - например джизие. Според Конституцията на РБ от 1991 г. данъците се определят в зависимост от доходите и имуществата на лицата, което означава, че не може да се въвеждат лични данъци
Имуществени данъци - данъкът се определя в зависимост от имуществото и/или доходите на лицето.

имуществени - данък върху сградите, данък върху МПС и др.
подоходни - данък върху общия доход, корпоративен данък (или данък върху печалбата).

Според начина на облагане

Преки данъци – начисляват се и се приспадат директно от доходите на данъкоплатците;

Косвени данъци – събират се от крайните потребители като част от цената на стоките и услугите; видове: данък върху добавената стойност (или данък върху оборота), мита, акцизи.

Според начина на определяне

Прост данък - данъка е определен като точно фиксирана сума.
Пропорционални данъци - данъка се определя като част от данъчната основа, биват:

 • обикновен пропорционален данък - частта, която се събира като данък е с точно фиксиран размер - напр. т.нар. "плосък данък" е 10%.
 • обикновен прогресивен данък - частта, която се събира като данък се променя в зависимост от размера на данъчната основа.
 • данък с "етажна" прогресия - той е модернизирана разновидност на обикновения прогресивен данък, направена с оглед по-справедливо данъчно облагане - частта, която се събира също се променя в зависимост от размера на данъчната основа, но се облага не цялата данъчна основа с най-високия размер, а за всеки "етаж" се прилага съответната прогресивна част - ДОД, ДОДФЛ.

 

Така според данъчната ставка имаме:

 • данъци с твърда ставка - патентен данък;
 • Прогресивни данъци - данъчното задължение се изменя прогресивно спрямо данъчната основа/ставка. Такъв данък в момента е данък върху доходите на физическите лица. С увеличаване на дохода, се увеличава и частта от него, която трябва да бъде удържана за данък
 • Пропорционални данъци -Пропорционален е корпоративният данък, където ставката за 2007 г.е 10% за всички данъчни субекти, подлежащи на облагане по ЗКПО.

 

Според (нивото) бюджет

В зависимост от това, в чия полза се внасят, данъците биват:

 • Републикански -В България това са корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица, патентен данък, данък върху дивидентите, данък върху застрахователни и презастрахователни премии, данък върху представителните разходи, данък върху социалните разходи, данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО и т.н.
 • Местни - данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, данък за придобиване на имущество по дарение и т.н.

По повтаряемост

 • Еднократни
 • Периодични

Според механизма на установяване

Данъчната основа може да се определи чрез действия на данъчно задължено лице (напр. подаване на декларация), чрез действия на органите по приходите (напр. ревизия) или чрез двете. По това данъците се делят на

 • Обложни
 • Безобложни


В тази връзка под самооблагане се разбират две различни неща: 1) практика на самостоятелно определяне на данък от населението в общините по времето на социализма в България; 2) самостоятелно изчисляване и заплащане на данъка.